Historie TJ

1920 - 1926

Ustavující schůze se konala dne 22. února 1920 v hostinci paní Kalové v Molenburku, za účasti bratří z jiných obcí hlavně ze Sloupu. Před touto schůzí byla schůze přípravná ve škole dne 8. února 1920, kde pan řídící učitel František Tenora promluvil o významu sokolské myšlenky, znázornil vývoj Sokola až do tehdejší doby (t.j. do roku 1920), ukázal několik ilustračních momentů z posledních sletů v Praze. Po přednášce je přikročeno k zápisů členů nově založené odbočky SOKOLA SLOUPSKÉHO V MOLENBURKU.

Hlásí se: Bohumil Kala - povolání kolář, Oldřich Nečas - učitel, Teodor Kala - řezník, Leo Kala - úředník, Tomáš Konečný - rolník, František Ševčík - kolář, Andělín Nečas - povolání neuvedeno, Alois Ševčík - krejčí, František Hudec - rolník.

Všichni členové činní. Z dostupných materiálů a vyprávění dnes již nežijících pamětníků se dovídáme o počátečních potížích s místem na cvičení. Muži cvičili v čísle 1 u Hudců na zahradě. Na včelíně bylo heslo „CO ČECH TO SOKOL“.

Bylo vyhlédnuto místo v lese „pod Jankovéma“ a začalo se vyjednávat s lesní správou v Baldovci. Uvažovalo se zřídit v tomto místě provizorní hrazdu jasanovou na sloupcích. V srpnu 1920 byli za členy přijati bratři legionáři vrátivší se z Ruska, Hubert Flajzar, František Přibyl, Metoděj Nejedlý. V roce 1920 řídil schůze bratr vzdělavatel Oldřich Nečas - učitel.

V roce 1921 starosta Sokola Tomáš Konečný - rolník.

V roce 1922 starosta Sokola Ludvík Jančík - lesní správce.

Z rekapitulace se o průběhu veřejného cvičení dovídáme že z Drahan se dostavila celá jednota s hudbou, dále několik bratří ze Sloupu a z Hartmanic (dnešní Niva). Hudebníci z Lipové hráli při prostných a při večerní zábavě. Pořad byl: žákyně - hry, žáci - prostná, muži - nářadí, ženy a dorost tělocvik prostný, žačky - taneček, dorost - nářadí, muži - skok daleký, ženy - kužely, dorost - prostná. Účastníci v krojích 16x, sehráno divadelní představení „LEŠETÍNSKÝ KOVÁŘ“.

Několik schůzí jak výborových, tak i členské schůze se uskutečnily na Kovárně!

Zpráva o roku 1923, konalo se loutkové představení akademie v Housku, divadelní představení „ŽENA LEGIONÁŘE“.

V roce 1924 - účast na okrskovém sletu v Rájci. Červenec 1924 - Župní závody - Kunštát.

Rok 1925 - starosta Ludvík Jančík, jednatel - Bohumil Ondroušek, náčelník - František Hudec, hospodář - Tomáš Konečný, vzdělavatel - František Pala.

Veřejné cvičení Rájec, Sloup, Hartmanice, Žďárná, Protivanov, Molenburk - okrskové cvičení. V roce 1925 - žádost k obci o místo pro stavbu sokolovny (uvažovalo se o rozprodej losů), povolení od ministerstva financí.

V roce 1926 - lesní zpráva v Plumlově povoluje cvičit na cvičišti v lese. Odchází starosta Ludvík Jančík do Blanska. Společenská místnost dojednána s paní Kalovou - hospodskou za roční poplatek 100 Kč, od 1. dubna počínaje. V tomto roce jednota pořídila vlastním nákladem nové jeviště. Sehráno 5 divadelních představení.

1927 - 1932

Dle přehledu tělocvičné činnosti Župy krále Jiřího z Poděbrad,která se sestávala z okrsku blanenského, boskovického, černohorského, jevíčského, letovického a svojanovského se dovídáme, že v roce 1927 cvičilo v naší jednotě 23 cvičitelů, 10 cvičenek, 6 dorostenců, 29 žáků, 28 žaček. Starosta Sokola Ladislav Sobotka. Jednota vlastní knihovnu, která čítala koncem roku 168 svazků.

Místostarosta Leo Kala, jednatel a vzdělavatel Rudolf Sychra, pokladník Alois Hejč, hospodářJosef Procházka, knihovník Anna Váhalová, delegátem do Župy Josef Škvařil. Muži cvičí na zahradě u Hudců č. 1. Župní slet žactva v Letovicích, účast 26 žáků, doprava koňskými povozy - Jaroslav Němec a pan Antonín Hebelka.

Rok 1928 - povoleno cvičení v místním hostinci - 2x týdně. Župní slet ve Svitávce 17. června 1928. Veřejné cvičení v Molenburku - zúčastnili se Protivanov, Hartmanice, Sloup, Žďárná. Cvičilo se na veřejném cvičišti dnešních garáží ČAD.

Rok 1929 - starosta Josef Procházka, místostarosta Florián Přibyl, náčelník František Hudec, náčelnice Marie Myslivečková, jednatel Karel Čapka, vzdělavatel Antonín Talský, novinářem František Vymazal.

Sehrána divadelní hra „Falešná kočička“ - celkem 3 představení.

16. června 1929 - uvítání prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka v Boskovicích - účast 14 členů.

9. června 1929 - účast žactva na sletu v Blansku.

30. června 1929 účast žactva na veřejném cvičení ve Sloupě.

4. srpna okrskový slet v Rudici - muži.

1930 - 1931 - sehrány 3 divadelní hry „Děda Štrádal u pana prezidenta“, hry sehrány k osmdesátinám pana prezidenta Masaryka.

Starosta Josef Procházka, místostarosta Vladimír Němec, náčelník František Hudec, náčelnice Marie Myslivečková, vzdělavatel Karel Hudec, jednatel Karel Čapka, pokladník František Kala, knihovník Vladimír Němec.

Rok 1932 - starosta bratr Karel Čapka, místostarosta Josef Procházka, jednatel Josef Grmela, pokladník Marie Myslivečková, vedoucí dorostu Josef Celý, vedoucí žáků Josef Grmela, vzdělavatel Karel Čapka, knihovníkem František Strejček, místonáčelníkem Vojtěch Škvařil.

1. ledna 1932 - divadelní představení veselohra „Stréček Křópal poslancem“.

8. ledna 1932 - divadelní představení „Osudy legionářovy“, „Věryh k prezidentovi“.

12. června 1932 - dětská besídka s nadílkou a ukázkami tělocvičnými.

19. června župní slet v Boskovicích.

3. 7. - 7. 7. 1932 IX. všesokolský slet v Praze, účast z naší TJ - 6 členů a 4 sestry.

1933 - 1937

V dalším období historie našeho TJ Sokola byly v názvu slova tělocvičná jednota. Tomuto do jisté míry odpovídala i činnost, která se skládala ze cvičení všech složek - muži,ženy, dorostenci, dorostenky, žáci, žákyně. Prováděla se prostná, nářadí - kůň, kruhy, bradla, hrazda. Dále některé disciplíny lehké atletiky např. pětiboj, skok daleký, chůze atd.

V roce 1933 byl starostou Sokola Josef Grmela, místostarosta František Kala, jednatel Karel Čapka, pokladník Marie Myslivečková, náčelník František Hudec, náčelnice Františka Hudcová, vedoucí dorostu Josef Nedoma, vedoucí žáků Josef Grmela, vedoucí žaček Marie Myslivečková, vzdělavatel František Kala, knihovník Vladimír Němec, režisérem Marie Myslivečková.

Pro nedostatek výběru divadelních her, určeno k sehrání divadelní představení drama „Vrah“. Datum byl 7. ledna 1933 –Sokolský ples, hudba Drahany.

Rok 1934 - starosta bratr František Kala, místostarosta Vladimír Němec, náčelníkem František Hudec, vzdělavatel Josef Grmela, jednatel Helena Hudcová, pokladník Marie Myslivečková, náhradníci zvoleni Alois a František Strejčkovi.

Na velikonoční pondělí sehrána divadelní hra Marie Příleské „Člověk spravedlivý“.

Jenota darovala svoje knihy v rámci akce „Knihy veřejnosti“ obecní knihovně. Během roku sehrána představení „Maryša“. 16. prosince 1934 sehrána veselohra „Tatínek šel na zálety“. Uspořádán SILVESTR 1934.

Rok 1935 - 12. ledna 1935 Sokolský ples, hudba Drahany. Výbor pracuje ve stejném složení jako v minulém roce. Starosta Fantišek Kala. Jediný místostarosta Vladimír Němec se odstěhoval. Na jeho místo zvolen František Hebelka. Sehráno bylo jedno divadlo. Tělocvičná činnost v tomto roce slabší, cvičilo žactvo, muži pouze na jaře.

Rok 1936 - na řádné Valné hromadě konané dne 15. února 1936 při volbě funkcionářů zvoleni následující: starosta František Kala, místostarosta bratr Antonín Hebelka, náčelník František Hudec, vzdělavatel Josef Grmela, jednatelkou Helena Hudcová, pokladník Marie Myslivečková, knihovník a novinář Václav Němec, matrikářem Helena Hudcová.

V tomto roce se s TJ rozloučil dlouholetý člen a funkcionář Karel Čapka, který po prázdninách odešel na nové působiště. V červnu bylo okrskové cvičiště ve Spešově. 28. 6. - 2. 7.1937 zájezd na Podkarpatskou Rus. Uspořádán jeden ples a jedna pouťová zábava.

Rok 1937 - starosta František Hudec, místostarosta Antonín Hebelka, náčelník František Hudec, vzdělavatel Matouš Hudec, jednatelka Helena Hudcová , pokladník Marie Myslivečková, revizoři účtů Matouš Hudec, Václav Němec, výběrčí příspěvků Václav Němec, Josef Ovad, knihovník a novinář Václav Němec.

Vedoucí žákyň Marie Myslivečková, vedoucí žáků Matouš Hudec, vedoucí dorostu Alois Škvařil, režisér František Kala. Na květnou neděli sehráno divadlo „Osiřelo dítě“, režisér Matouš Hudec.

18. dubna 1937 sraz členstva v republice - všechno členstvo bez rozdílu.

1946 - 1954

Z dochovaných materiálů se dovídáme, že ustavující schůze TJ Sokol Molenburk v poválečném období se konala dne 19. října 1946 v 19:30 hodin u bratra Františka Hudce, Molenburk č. 1. Župu zastupovali bratři Klose a Pavlů. Po uvítání promluvil k přítomným o významu sokolství pro národ Cyril Němec. Bratr František Hudec po konstatování, že schůze byla řádně svolána oběžníkem se obrátil na přítomné přátele Sokola, přejí-li si, aby v obci byla TJ Sokol ustavena. Zjistil souhlas, prohlásil jednotu za založenou. Volby výboru byly vykonány aklamací. Zvoleni byli: starosta František Hudec, místostarosta František Kouřil, vzdělavatel - jednatel Cyril Němec, náčelník Jaroslav Konečný, náčelnice Božena Zouharová, pokladník František Přibyl, hospodáři Jaroslav Klemsa, Jan Hejč, Adolf Král, matrikářka Marie Strejčková, novinář Jan Hejč, zdravotník Jan Kala.

Zástupce Župy jednatel Klose ve svém projevu apeloval především na činovníky, aby plněním převzatých úkolů usilovali o rozkvět jedoty.

Zakladateli byli tito bratři: František Hudec, František Přibyl, František Kouřil, Cyril Němec, Adolf Král, Jaroslav Konečný, Jan Hejč, Jaroslav Klemsa, Vojtěch Přibyl, Ladislav koudelka, Josef Strejček, František Strejček, sestry:Marie Strejčková, Božena Zouharová, Marie Klemsová, Božena Nezvalová, Marie Hejčová, Růženka Zouharová, Marie Pernicová, Marie Zouharová, Jiřina Konečná, Zdeněk Voráč, Jan Kala, Josef Kouřil, Josef Zouhar, Jaroslav Mynařík, Alois Mynařík.

V závěru se přihlásilo 10 členů k odběru časopisu Sokolský věstník.

Ve schůzi rozhodnuto do vánoc nacvičit divadelní kus,aby jednota mohla získat finanční obnos,kapitál na válkou zničeného nářadí.Rovněž rokováno o potížích s místností pro cvičení v zimním období.

Rok 1947

Valná hromada členstva jenž se konala 19. ledna 1947 v 1. třídě obecní školy. Zahájení bratr starosta František Hudec, bratr vzdělavatel Cyril Němec hovořil, že duší tělocvičné činnosti v jednotě je náčelník a náčelnice, který musí s neutuchajícím elánem a odvahou strhnout ostatní členy. Na jejich práci záleží zdar celého XI. všesokolského sletu v Praze v roce 1948, kdy se k Praze obrátí pozornost celého světa.

Složení výboru: starosta František Hudec, Molenburk č. 1, místostarosta Josef Strejček, Molenburk č . 94, vzdělavatel - jednatel Cyril Němec, Molenburk č. 107, náčelník Jaroslav Konečný, Molenburk č. 2, náčelnice Božena Zouharová, náhradník Pavla Kuchařová, pokladník Josef Zouhar, matrikář Marie Strejčková, Molenburk č. 42, novinář Zdeněk Voráč, zdravotník Jan Kala, sletový zpravodaj Alois Mynařík, hospodáři a revidenti pokladny: Jaroslav Klemsa, Housko č. 17, František Přibyl, Molenburk č. 53, Josef Kuchař, Molenburk č. 9.

Rok 1948

Starosta František Hudec, Molenburk č. 1, místostarosta Josef Strejček, Molenburk č . 94, vzdělavatel - jednatel Cyril Němec, Molenburk č. 107, náčelník Alois Mynařík, náčelnice Zdeňka Kašpárková, pokladník Zdeněk Voráč, hospodář Josef Zouhar, sletový stravovatel Josef Strejček mladší, matrikářka Marie Strejčková, revizoři účtu (pokladníci): František Přibyl, Vojtěch Přibyl, Jan Hejč.

V tomto roce jednáno o návrhu započetí stavby Sokolovny, aby stavba mohla býti v příštích létech uskutečněna. Sehrána divadelní hra „Falešná kočička“. Pokračování v budování hřiště. Stanovisko výboru jednoty k sjednocování a přístupu členů Orla se podřídí příkazům AV Župy. Ti kteří z Orla přistoupí s upřímným úmyslem do Sokola, budou vítáni a radostně přijati. Dresy hráčů kopané u Jaroslava Konečného, Molenburk č. 2, s nímž se bude jednat o předání naší jednotě.

22. srpna 1948 veřejné cvičení na nově zřizovaném hřišti. Hudba ze Žďárné, která hrála ke všem sletovým prostným. V průvodu se zúčastnilo 148 příslušníků Sokola buď ve cvičebním, nebo slavnostních krojích. Ženy zacvičila radostně líbivá prostná “Harmonie pohybu“ cvičilo 20 žen. Průběh veřejného cvičení byl plynulý, radostný, zvláště žáci sklidili potlesk a úspěch.

15. srpna 1948 taneční zábava. V tomto roce pořízené rozhlasové zařízení nákladem přes 9 000 Kč. Žactvo se zúčastnilo XI. všesokolského sletu v Praze.

Rok 1949

V národní škole v Molenburku proveden nábor žactva do Sokola. Prováděny práce na úpravě hřiště. Probíhalo plnění podmínek TOZ.

Starosta Sokala František Hudec, místostarosta Josef Strejček, vzdělavatel a jednatel Cyril Němec, změna funkce pokladníka Zdeněk Voráč předává pokladní knihu Josefu Klusákovi.

Rok 1950

Objednáno nové jeviště s rozpočtem 80 086 Kč od firmy František Fert, Brno-Husovice. Zaslána záloha dle podmínek smlouvy 30 000 Kč. Zbytek do celkového obnosu po dodání jeviště.

Starosta Josef Strejček starší, místostarosta Karel Mynařík, vzdělavatel a jednatel Cyril Němec, náčelník Silvestr Zouhar, náčelnice Zdenka Kašpárková, pokladník Vincenc Mynařík, matrikář Marie Strejčková, pokladník Jan Kala, vedoucí banné výchovy Alois Strejček, referent pro TOZ Josef Jirůšek, revizoři: Jan Hejč, Adolf Zouhar, Vojtěch Přibyl, členové výboru: Jiřina Konečná, Marie Kalová, Adolf Král, Tomáš Konečný.

Vytvoření tělovýchovného sboru za mužské složky: Josef Přibyl, Molenburk 54, Vincenc Mynařík, Molenburk 90, Cyril Němec, Molenburk 33, Josef Mynařík mladší, Molenburk 90. Za ženské složky: Zdeňka Kašpárková, Molenburk 5, Jarmila Přibylová, Molenburk 31, Františka Hudcová, Molenburk 26, Božena Voráčová, Molenburk 76. Do vzdělavatelského sboru: Josef Přibyl, Molenburk 54, Cyril Němec, Marie Strejčková, Molenburk 42, Pavla Klusáková, Molenburk 18, Zdeňka Kašpárková, Molenburk 5. Náčelník sportu svěřeno k organizování bratru Vincenci Mynaříkovi, Molenburk 90. Pobyt v přírodě Ladislav Nečas, výpomoc Cyril Němec.

14. ledna 1950 Sokolský ples. V roce 1950 se pokračuje v budování Tyrošova parku u silnice. Sázely se topoly, keře a lesní stromy, jeřabiny kolem hřiště. Sehráno divadelní představení - činohra "Mistr ostrého meče“, celkem 3x. Kulturní brigáda ve Vilémovicích 1x. Budování hrazení pro kluziště na stávku u kovárny. Lední plocha bude dokončena s příchodem mrazů.

Rok 1951

Starosta Josef Strejček, místostarosta Karel Mynařík, jednatel, vzdělavatel Cyril Němec, náčelník Alois Mynařík, náčelnice Františka Hudcová, hospodář Oldřich Mynařík, zdravotník Jan Kala, pokladník Vincenc Mynařík, revizoři Jan Hejč, Adolf Zouhar.

Dvoudenní pobyt pod stany u Plumlova. 26. - 27. května 1951 - Sokolský den. Sobota kulturní večer, neděle dopoledne lehkoatletický trojboj, odpoledne průvod obcí, vystoupení složek na hřišti. Jednota obbrdržela subvenci od státního úřadu pro tělovýchovu a sport - 50 000 Kč na postavení kabin na hřišti.

Založení oddílu kopané.

Rok 1952

Starosta Josef Strejček (1900), činnost úsek sportovní - Vojtěch Strejček (1927),č innost úsek pro propagační výchovu - Josef Zouhar (1928), náhradník Jan Kala (1925), činnost organizační Cyril Němec (1919), náhradník Marie Strejčková, činnost TOZ Alois Mynařík (1931), činnost úseku masových akcí Josef Včelař (1933), náhradník Josef Mynařík (1934), za ženy Františka Hudcová (1934), zdravotní Alois Mynařík Molenburk 17 (1927), činnost hospodářská Vincenc Mynařík (1902),  Oldřich Mynařík (1925), náhradníci Zdeněk Voráč (1927), Adolf Zouhar, revizoři Jaroslav Konečný (1921), Jan Kala (1925).

Započato s výstabou kabin a skladiště na nářadí. Probíhá soutěž TOZ. K soutěži se přihlásili Tomáš Hynšt (1933), Karel Hrbáček, Josef Včelař (1933), Miroslav Kouřil. Soutěž dokončí Josef Strejček starší, Ladislav Nečas, Jaroslav Bednář. Probíhaly práce na družstevním domě. Proběhl Sokolský den. Dopoledne vyřazovací závody v běhu, odpoledne finále o titul mistra jednoty. Ve 14 hodin průvod obcí s hudbou od garáží na hřiště s následujícím cvičením složek. V podvečer táborák na hřišti s krátkým programem.

Zakoupena brankářská výzbroj pro hokejový oddíl.

Rok 1953

Nová organizace Československé tělesné výchovy, jak vyplývá ze zákona o tělesné výchově z 12. prosince 1952 - DSO Sokol.

Už nově předseda (končí funkce starosta) Alois Mynařík (1927) Molenburk 17, zástupce - prop. člen výboru Jan Kala Molenburk 108, jednatel Cyril Němec Molenburk 33, pokladník Alois Strejček Molenburk 46, hospodář Oldřich Mynařík Molenburk 90, zdravotník Josef Strejček, pracovník pro masové akce Adolf Zouhar Molenburk 112, pracovníci pro zajištění prácí oddílu: Jaroslav Konečný Molenburk 2, Josef Kouřil Molenburk 58, Františka Hudcová Molenburk 26, pracovní pro PPOV: Josef Mynařík Molenburk 90, Cyril Němec Molenburk 33.

Pokračovalo se s výstavbou zděných kabin. Stavební práce Josef Keprt a Karel Mynařík. Výpomoc Martin Koudelka + brigádníci z řad jednoty.

Uspořádaná pouťová zábava, aby se jednota finančně zotavila. Oddíl kopané pokračoval ve své činnosti mistovskýmí zápasy. Při dostavbě kabin na níž někteří členové odpracovali celou dovolenou zejména Oldřich Mynařík (přes 200 hodin), z dalších vyzvednuta práce Josefa Strejčka mladšího, Luboše Strejčka, Josefa, Jaroslava a Aloise Mynaříka a dalších. Zednické práce dokončující provedl Miloš Nečas.

Rok 1954

Předseda Alois Mynařík Molenburk 17, zástupce předsedy Jesef Hejč Molenburk 91, uč. metodický úsek PPOV Josef Mynařík Molenburk 90, sportovně technický úsek Vincenc Mynařík Molenburk 90, pom. pro odb. Josef Kouřil Molenburk 58, kopaná Jaroslav Konečný Molenburk 2, stolní tenis Cyril Němec Molenburk 33, hokej Josef Včelař, mládež Joža Strejček Molenburk 92,organizační úsek + jednatel Cyril Němec, náhradník Jaroslav Mynařík Molenburk 106, pokladník Josef Strejček (1900) Molenburk 92, hospodář Oldřich Mynařík Molenburk 90, zdravotník Metoděj Kašpárek Molenburk 5, náhradníci: Anežka Kalová Molenburk 109, Františka Hudcová Molenburk 26, Luboš Strejček Molenburk 92, Miroslav Kašpárek Molenburk 75.

Šachové přebory jednoty - řídí Oldřich Kouřil Molenburk 58.

Přihlášen oddíl kopané do okresního přeboru.Zahájeno cvičení na spartakiádu 1955. Jednota se v soutěži plnění plánu rozvoje umístila na 11. místě (splněno na 87%).

Jednáno s předsedou JZD Metodějem Hudcem o příjezdu k družstevní drůbežárně, která je za fotbalovým hřištěm. Cesta bude podél plotu pana Jana Hejče v šíři 4m. Bránu postaví JZD, které bude dbát, aby byla zavírána!

Rok 1955

V pokračování mapování historie TJ Sokola Vysočany - Molenburk se dostáváme do roku 1955.

Výbor jednoty pracoval v následujícím složení: předseda Josef Strejček (1900), Molenburk 94, uč. met. úsek Vojtěch Mynařík (1937), Alois Mynařík (1927), Molenburk 17, sportovně technický úsek, úsek práce s mládeží Jarek Mynařík (1935), Molenburk 106, propagace Joža Strejček (1927), Molenburk 94, organizace Cyril Něnec (1919), Molenburk 33, hospodář - Mil. Crhonek (1921), Molenburk 14, zástupce hospodáře Oldřich Mynařík (1925), Molenburk 90, zdravotník Jaroslav Konečný (1921), Molenburk 2, náhradníci: Vincenc Mynařík (1930), Jan Hejč, Josef Hejč, Marie Mynaříková, revizoři účtů Vincenc Mynařík starší, Molenburk 90, Metoděj Hudec, Molenburk 26.

Plán na rok 1955, získat 4 nové členy, 2 nositele odznaku PPOV ,1 výkon. III. třídu. Na 1. celostátní spartakiádu získáme 16 cvičících. Nácvik na 1. celostátní spartakiádu vedou: Jarka Mynaříková, Marie Mynaříková, Vojtěch Mynařík, Metoděj Kašpárek.

5. února 1955 - Sokolský ples - hudba Jazz Drahany. Ustaven cvičitel sboru náčelní Vojtěch Mynařík, Molenburk 69, který povede muže, náčelnice Jarka Mynaříková, Molenburk 104, která povede ženy. Žactva se svěřuje Jožkovi Strejčkovi, Molenburk 94, žákyně Marie Mynaříková Molenburk 69, člen sboru je dále Cyril Němec a Vincenc Mynařík mladší. Molenburk 90. Půjčování kabin pro nacvičování divadel ČSČK za podmínek: otop si provedou sami, provedou úklid a výdaje za osvětlení uhradí ze svého. Sdělí výboru TJ jméno odpovědného funkcionáře se kterým bude výbor v kontaktu.

Registrace hráčů kopané, přihlášky nové musí být odeslány do 1. 12. 1955. Provedením se pověřuje Josef Hejč a kapitán mužstva Joža Strejček.

Nácvik na 1. CS - okrskové cvičení (16 osob), okresní (12 osob), krajské a celostátní (12 osob).

Úprava a rozšíření hřiště celkem 10 800 Kčs, jež byly kryty z vlastní činnosti jednoty (divadla, zábava atd.)

Rok 1956

Předseda Josef Strejček (1900) Molenburk 94, náčelník Vojtěch Mynařík (1937) Molenburk 69, sportovně technický úsek Alois Mynařík (1927) Molenburk 17, propagace Jaža Strejček (1927) Molenburk 94, hospodář Alois Mynařík (1931) Molenburk 69, jednatel Cyril Němec (1919) Molenburk 33, zdravotník Leopold Mynařík (1933) Molenburk 90, náhradníci: Jiří Flek (1939) Molenburk 59, Josef Héč, Jarka Mynaříkova, Vincenc Mynařík (1930) Molenburk 90, revizní komise Vincenc Mynařík starší, František Hejč Housko 24. Delegáti na okresní konferenci: Vojtěch Mynařík, Marie Mynaříková, Josef Ševčík Housko 52. Jednota sehrála divadelní hru „Václav Hrobčický z Hrobčic“. Touto hrou se přihlásila do okresní soutěže, kde skončila na 5. místě z 11 soutežících.

Pokračovalo se v budování hrací plochy a oplocení rozšířeného hřiště. Dokončení vnitřní omítky kabin + obílení. Stanovení poplatku od ČSČK za zapůjčení jeviště (hra se 4x opakovala).

Oddíl ledního hokeje provedl postavení mantinelů na ploše rybníčku před Kovárnou + částečné osvětlení. Velmi agilně na úpravě pracovali: Vojtěch Mynařík, Václav Němec, Adolf Král, Jiří Jirůšek, Jiří Flek a jiní nadšení pracovníci oddílu ledního hokeje.

Oddíl kopané se umístil na 2. místě za Sokolem Lažany a jen branky rozhodly o vítězi okresní soutěže v kopané.

Rok 1957

Předseda Alois Mynařík (1927) Molenburk 17, místopředseda Josef Ševčík (Housko 52), pokladník Alois Mynařík (1931) Molenburk 69, jednatel Jiří Flek (1939) Molenburk 59, hospodář Oldřich Mynařík (1925) Molenburk 90, propagace Jožka Strejček mladší (1927) Molenburk 94, cvičitelka Marie Mynaříková Molenburk 69, sportovní František Hejč Housko 24, sportovní Jiří Jirůšek (1938) Molenburk 81, zdravotník Leopold Mynařík (1933) Molenburk 90, člen výboru Jaroslav Konečný (1921) Molenburk 2.

Uspořádán Sokolský ples. 16.března 1957 sehráno divadelní představení. Uspořádána pouťová zábava.B rigády na výstavbě kulturního domu. Brigáda na úpravě pomníku padlých na návsi. Při žňových pracích zajištěny 2 směny pro JZD. Zajištění a vybavení novou výstrojí pro fotbalisty.

Rok 1958 - předseda Josef Héč (1927) Molenburk 92, místopředseda Alois Mynařík (1927) Molenburk 17, jednatel Jiří Flek (1939) Molenburk 59, hospodář Oldřich Mynařík (1925) Molenburk 90, propagace Jožka Strejček mladší (1927) Molenburk 94, zdravotník Leopold Mynařík (1933) Molenburk 90, pokladník Alois Mynařík (1931) Molenburk 69, kulturní referent Josef Mynařík (1934) Molenburk 90, člen výboru Václav Němec (1939) Molenburk 70, revizoři: Vincenc Mynařík starší (1901) Molenburk 90, Jaroslav Přibyl.

Pokračovalo se v brigádách na kulturním domě a v JZD. Na hřišti pokračováno v oplocení: Na hřišti byla postavena letní kovová konstrukce na cvičení (šplh, hrazda, atd.). Do kabin zakoupena kamna pro topení v nepřízni počasí. Ve své činnosti pokračuje oddíl kopané.

1959

Výbor TJ pracoval v následujícím složení: předseda Vojtěch Mynařík (1937) Molenburk 69, místopředseda Josef Héč  (1927) Molenburk 92, jednatel Anna Kudrnová (učitelka), přechodné bydliště Molenburk 3,náčelník Jaroslav Konečný(1921) Molenburk 2,náčelnice Jarka Mynaříková,hospodář Josef Strejček starší (1900) Molenburk 94, pokladník Alois Mynařík (1931) Molenburk 69, sportovní referent Zdeněk Přibyl (1942) Molenburk, propagace Karel Zukal (1941) Molenburk 60, revizoři: Karel Skácel (1940) Molenburk 7, Vojtěch Flek (1941) Molenburk 84, člen výboru Květoslav Kala (1942) Molenburk 100.

Delegáti na okresní konferenci Květoslav Kala, Zdeněk Přibyl.

Taneční zábava 29. března 1959. Průběh nácviku žen na II. CS. Proběhl běh vítězství. Probíhaly brigády na kulturním domě a úpravě hřiště. Okresní spartakiáda v Blansku - účast žáků obecní školy.

Změna poplatku za půjčení jeviště ze 30 Kčs na 50 Kčs. Oddíl kopané skončil po podzimní části na 2. místě. Cvičení žen na spartakiádu vedla učitelka Kuchařová z Ostrova.

1960

Výbor DSO Sokol pracoval v následujícím složení: předseda Vojtěch Mynařík (1937) Molenburk 69, místopředseda Anna Strejčková, jednatel Karel Zukal (1941) Molenburk 60, pokladník Alois Mynařík (1931) Molenburk 69, hospodář Josef Mynařík (1934) Molenburk 90, propagace František Mynařík.

Kalendář akcí v obci

Předchozí Březen 2024 Následující
Po Út St Čt So Ne
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Zobrazit vše