Povinné údaje

 1. Název
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Případné platby lze poukázat
 6. IČO
 7. DIČ
 8. Dokumenty
 9. Žádosti a informace
 10. Příjem podání a podnětů
 11. Předpisy
 12. Úhrady za poskytování informací
 13. Licenční smlouvy
 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

1. Název

Obec Vysočany, se sídlem Vysočany č.130, 679 13 Sloup

2. Důvod a způsob založení

Obec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony. Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"). Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Obec v samostatné působnosti zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy. Obec dále vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony (dále jen "přenesená působnost"). Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

3. Organizační struktura

Orgány obce Vysočany jsou:

Orgány zastupitelstva obce jsou:

Orgány rady obce jsou:

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta, účetní, matrikář.

V čele obecního úřadu je starosta.

Obecní úřad:
a) v oblasti samostatné působnosti:
- plní úkoly, které mu uložila rada obce nebo zastupitelstvo obce,
- pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti.
b) v oblasti přenesené působnosti:
- vykonává státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti zastupitelstva obce, rady obce a zvláštních orgánů obce případně komisí.
- rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Ve věcech přenesené působnosti je obecní úřad podřízen pověřenému úřadu, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Organizační struktura Obecního úřadu Vysočany:

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Vysočany, Vysočany 130, 679 13 Sloup

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Vysočany, Vysočany 130, 679 13 Sloup

4.3 Úřední hodiny

Pondělí: 8:00-17:00 hod., matrika: 18:00-19:00 hod.
Středa:   8:00-17:00 hod., místostarosta:18:00-19:00 hod.

V ostatní dny dle dohody.

4.4 Telefonní čísla

telefon: +420 516 435 350
mobil starosta: +420 734 768 731
mobil místostarosta: +420 737 230 853

4.5 Adresa internetových stránek

www.vysocany.com

4.6 Adresa podatelny

Obec Vysočany, Vysočany 130, 679 13 Sloup

Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

4.7 Elektronická adresa podatelny

podatelna@vysocany.com
obecniurad@vysocany.com

4.8 Datová schránka

dkaa2zc

5. Případné platby můžete poukázat:

 • č. ú. 3626631/0100, Komerční banka, a.s., expozitura Blansko
 • Hotovostní platbou na obecním úřadu

6. IČO:

00281301

7. DIČ:

Obec Vysočany není plátcem daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Požadované informace lze na obecním úřadě získat na základě ústní nebo písemné žádosti nebo prostřednictvím telekomunikačních zařízení (např. prostřednictvím sítě Internet). Pro informování veřejnosti je na OÚ k nahlédnutí seznam právních předpisů a dalších důležitých informací pro veřejnost. Zaměstnanci OÚ jsou povinni tyto předpisy a dokumenty na požádání poskytnout k nahlédnutí.

Jedná se především o tyto právní předpisy a informace:
- platné vnitřní předpisy
- platné vyhlášky
- základní obecně používané právní předpisy

https://www.vysocany.com/uredni-deska

https://www.vysocany.com/vyhlasky

8.2 Rozpočet

Veškeré dokumenty k rozpočtu obce jsou k nahlédnutí na obecním úřadě nebo je možné stáhnout rozpočty ZDE

9. Žádosti o informace

Požadované informace lze na obecním úřadě získat na základě ústní nebo písemné žádosti nebo prostřednictvím telekomunikačních zařízení (např. prostřednictvím sítě Internet). Pro informování veřejnosti je na OÚ k nahlédnutí seznam právních předpisů a dalších důležitých informací pro veřejnost. Zaměstnanci OÚ jsou povinni tyto předpisy a dokumenty na požádání poskytnout k nahlédnutí.

Jedná se především o tyto právní předpisy a informace:
- platné vnitřní předpisy
- platné vyhlášky
- základní obecně používané právní předpisy

10. Příjem podání a podnětů

Žádosti a podání jsou přijímány na obecním úřadě v úředních hodinách. V případě písemné žádosti nebo dalších podání (včetně žádostí a podání podaných elektronickou poštou nebo faxem), musí obsahovat minimálně tyto náležitosti :
- komu je žádost podána
- co je konkrétně požadováno
- kdo žádost podává

Na podatelně Obce Vysočany jsou přijímána osobní a poštovní listovní podání. V případě, že doručený dokument v listinné podobě je neúplný nebo nečitelný (poškozený) a je možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude stanoven další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu odstranit nebo není-li možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, poškozený dokument podatelna Obce Vysočany dále nezpracovává.

Podatelna přijímá dále dokumenty a písemnosti v digitální podobě ve formátech:

 • RTF - Rich Text Format
 • HTML - HyperText Markup Language
 • PDF, PDF/A - Portable Document Format (Adobe Acrobat File)
 • TXT - prostý text
 • DOC, DOCX - dokument aplikace MS WORD
 • XLS, XLSX - sešit aplikace MS EXCEL
 • PPT, PPTX - sešit aplikace MS POWERPOINT
 • XML - strukturovaný formát

JPG, JPEG, PNG, TIFF - formát obrázků

Postup v případě zjištění závad u přijatého podání v digitální podobě

Pokud datovou zprávu nebo  datový formát nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (např. je nečitelná), který Obec Vysočany nepřijímá, nebo počítačový program, který by mohl způsobit  škodu na informačním systému, nebo trpí-li jinými vadami, bude odesílatel pokud je znám vyzván k jejich odstranění, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta.

Není-li podatelna Obce Vysočany schopna určit odesílatele nebo nepodaří-li se Obci Vysočany ve spolupráci s odesílatelem vadu doručeného dokumentu odstranit, podatelna Obce Vysočany nadále takový dokument nezpracovává.

11. Předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanoví právo žádat informace a povinnost poskytnout informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

Povinný subjekt jedná a rozhoduje zejména podle těchto předpisů:

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava české republiky
 • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů
 • Jednací řád Zastupitelstva obce Vysočany
 • Obecně závazné vyhlášky

Tento výčet právních předpisů není úplný. Tyto a další právní předpisy jsou k dispozici na obecním úřadu, kde jsou v úřední dny k nahlédnutí.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace jsou poskytovány zdarma.

Jestliže je požadován úkon podléhající správnímu poplatku, účtuje se správní poplatek podle příslušné položky zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění:
poplatek za úřední ověření podpisu 30,- Kč
poplatek za úřední ověření listiny 30,- Kč/1 stránka

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Obecní úřad Vysočany jako povinný subjekt podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující informace, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací. V souladu se zákonem poskytuje OÚ žadatelům informace na základě jejich žádostí.

Výroční zpráva za rok 2022

Přehled o vyřizovaných žádostech:

 • počet podaných žádostí o informaci: 0
 • počet vyřízených žádostí o informaci:0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu, jímž je přezkoumáváno rozhodnutí v oblasti poskytování informací: 0
 • výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona: 0

Další informace vztahující se k uplatňování zákona viz níže:

V roce 2022 podáno a zaevidováno 0 písemných žádostí o poskytnutí informace dle výše citovaného zákona. V průběhu celého roku 2022 byly informace zveřejňovány následujícím způsobem:

 • na úřední desce obecního úřadu - záměry o pronájmu, prodeji pozemků ve vlastnictví obce, usnesení zastupitelstva obce, vyhlášky, rozpočet obce, veřejná zasedání zastupitelstva atd.
 • hlášení v místním rozhlase - informace
 • v písemných informacích obecního úřadu (Zpravodaj obce Vysočany 2x ročně) - doručeno do každé domácnosti
 • dálkovým přístupem na internetové stránky www.vysocany.com

Bc. Josef Ovad, v.r., starosta obce

Výroční zpráva za rok 2021

Přehled o vyřizovaných žádostech:

 • počet podaných žádostí o informaci: 0
 • počet vyřízených žádostí o informaci:0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu, jímž je přezkoumáváno rozhodnutí v oblasti poskytování informací: 0
 • výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona: 0

Další informace vztahující se k uplatňování zákona viz níže:

V roce 2021 podáno a zaevidováno 0 písemných žádostí o poskytnutí informace dle výše citovaného zákona. V průběhu celého roku 2021 byly informace zveřejňovány následujícím způsobem:

 • na úřední desce obecního úřadu - záměry o pronájmu, prodeji pozemků ve vlastnictví obce, usnesení zastupitelstva obce, vyhlášky, rozpočet obce, veřejná zasedání zastupitelstva atd.
 • hlášení v místním rozhlase - informace
 • v písemných informacích obecního úřadu (Zpravodaj obce Vysočany 2x ročně) - doručeno do každé domácnosti
 • dálkovým přístupem na internetové stránky www.vysocany.com

Bc. Josef Ovad, v.r., starosta obce

Výroční zpráva za rok 2020

Přehled o vyřizovaných žádostech:

 • počet podaných žádostí o informaci: 0
 • počet vyřízených žádostí o informaci:0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu, jímž je přezkoumáváno rozhodnutí v oblasti poskytování informací: 0
 • výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona: 0

Další informace vztahující se k uplatňování zákona viz níže:

V roce 2020 podáno a zaevidováno 0 písemných žádostí o poskytnutí informace dle výše citovaného zákona. V průběhu celého roku 2020 byly informace zveřejňovány následujícím způsobem:

 • na úřední desce obecního úřadu - záměry o pronájmu, prodeji pozemků ve vlastnictví obce, usnesení zastupitelstva obce, vyhlášky, rozpočet obce, veřejná zasedání zastupitelstva atd.
 • hlášení v místním rozhlase - informace
 • v písemných informacích obecního úřadu (Zpravodaj obce Vysočany 2x ročně) - doručeno do každé domácnosti
 • dálkovým přístupem na internetové stránky www.vysocany.com

Bc. Josef Ovad, v.r., starosta obce

Výroční zpráva za rok 2019

Přehled o vyřizovaných žádostech:

 • počet podaných žádostí o informaci: 1
 • počet vyřízených žádostí o informaci:1
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu, jímž je přezkoumáváno rozhodnutí v oblasti poskytování informací: 0
 • výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona: 0

Další informace vztahující se k uplatňování zákona viz níže:

V roce 2019 podána a zaevidována 1 písemná žádost o poskytnutí informace dle výše citovaného zákona. V průběhu celého roku 2019 byly informace zveřejňovány následujícím způsobem:

 • na úřední desce obecního úřadu - záměry o pronájmu, prodeji pozemků ve vlastnictví obce, usnesení zastupitelstva obce, vyhlášky, rozpočet obce, veřejná zasedání zastupitelstva atd.
 • hlášení v místním rozhlase - informace
 • v písemných informacích obecního úřadu (Zpravodaj obce Vysočany 2x ročně) - doručeno do každé domácnosti
 • dálkovým přístupem na internetové stránky www.vysocany.com

Bc. Josef Ovad, v.r., starosta obce

Výroční zpráva za rok 2018

Přehled o vyřizovaných žádostech:

 • počet podaných žádostí o informaci: 0
 • počet vyřízených žádostí o informaci: 0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu, jímž je přezkoumáváno rozhodnutí v oblasti poskytování informací: 0
 • výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona: 0

Další informace vztahující se k uplatňování zákona viz níže:

V roce 2018 podáno a zaevidováno 0 písemných žádostí o poskytnutí informace dle výše citovaného zákona. V průběhu celého roku 2018 byly informace zveřejňovány následujícím způsobem:

 • na úřední desce obecního úřadu - záměry o pronájmu, prodeji pozemků ve vlastnictví obce, usnesení zastupitelstva obce, vyhlášky, rozpočet obce, veřejná zasedání zastupitelstva atd.
 • hlášení v místním rozhlase - informace
 • v písemných informacích obecního úřadu (Zpravodaj obce Vysočany 2x ročně) - doručeno do každé domácnosti
 • dálkovým přístupem na internetové stránky www.vysocany.com

Bc. Josef Ovad, v.r., starosta obce

Výroční zpráva za rok 2017

Přehled o vyřizovaných žádostech:

 • počet podaných žádostí o informaci: 7
 • počet vyřízených žádostí o informaci: 7
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu, jímž je přezkoumáváno rozhodnutí v oblasti poskytování informací: 0
 • výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona: 0

Další informace vztahující se k uplatňování zákona viz níže:

V roce 2017 podáno a zaevidováno 7 písemných žádostí o poskytnutí informace dle výše citovaného zákona. V průběhu celého roku 2017 byly informace zveřejňovány následujícím způsobem:

 • na úřední desce obecního úřadu - záměry o pronájmu, prodeji pozemků ve vlastnictví obce, usnesení zastupitelstva obce, vyhlášky, rozpočet obce, veřejná zasedání zastupitelstva atd.
 • hlášení v místním rozhlase - informace
 • v písemných informacích obecního úřadu (Zpravodaj obce Vysočany 2x ročně) - doručeno do každé domácnosti
 • dálkovým přístupem na internetové stránky www.vysocany.com

Bc. Josef Ovad, v.r., starosta obce

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seznam organizací

Základní škola Vysočany, okres Blansko
Vysočany 42, 679 13 Sloup v Moravském krasu, IČ 62073435, zs@vysocany.com, právní forma - příspěvková organizace, tel.č. 516 435 691, ředitelka - Mgr. Jana Sehnalová

Mateřská škola Vysočany, okres Blansko, příspěvková organizace
Vysočany 172, 679 13 Sloup v Moravském krasu, IČ 70984450, právní forma - příspěvková organizace, tel.č. 516 435 685, ms@vysocany.com, ředitelka - Blanka Hejčová

Pověřenec GDPR:
DSO Tišnovsko
Radniční 14
666 01 Tišnov
e-mail: gdpr@dsotisnovsko.cz
Kontaktní osoba: Ing. David Lacina, tel.: 605 851 345