Sociálně-právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochranou dětí ("SPOD") se rozumí:

  • ochrana práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
  • ochrana oprávněných zájmů dítěte,
  • působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny
  • zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být vychováváno ve vlastní rodině.

Sociálně-právní ochrana dětí se zaměřuje zejména na děti:

a) jejichž rodiče
1. zemřeli
2. neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo
3. nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti

b) které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy

c) které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než 15 let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití

d) které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte

e) na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich  lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření na spáchání takového činu

f) které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťující nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců

g) které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami

h) které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo osobami požívajícími doplňkové ochrany, a které se na území České republiky nacházejí bez doprovodu rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovupokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.

SPOD se tedy ve své činnosti zaměřuje zejména na pomoc dětem a jejich rodinám.

Obec Vysočany vykonává činnosti SPOD v rozsahu dané zákonem č. 539/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a řídí se standardy kvality.

OBEC VYSOČANY

Vysočany 130, 679 13 Sloup, IČ: 00281301, datová schránka: dkaa2zc

www.vysocany.com tel.: 516 435 350

ÚŘEDNÍ HODINY:
pondělí  8:00-17:00 hodin
středa    8:00-17:00 hodin

Činnost spojenou se SPOD vykonává starosta obce: e-mail: starosta@vysocany.com, tel.: 516 435 350

Vyřizování a podávání stížností: www.vysocany.com - viz povinné údaje (http://www.vysocany.com/povinne-udaje#10)

Odbor sociálních věcí MěÚ Blansko

Bc. Kateřina Sedláková
dveře č. 127, 1. patro
tel: 516 775 230
e-mail: ksedlakova@blansko.cz, web: https://www.blansko.cz/