Povinné údaje

 1. Oficiální název
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Případné platby můžete poukázat
 6. IČO
 7. DIČ
 8. Rozpočet v tomto a předchozím roce
 9. Žádosti a informace
 10. Příjem žádostí a dalších podání
 11. Opravné prostředky
 12. Formuláře
 13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací
 14. Nejdůležitější předpisy
 15. Sazebník úhrad za poskytování informací
 16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
 17. Seznam organizací

1. Oficiální název

Obec Vysočany, se sídlem Vysočany č.130, 679 13 Sloup

2. Důvod a způsob založení

Obec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony. Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"). Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Obec v samostatné působnosti zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy. Obec dále vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony (dále jen "přenesená působnost"). Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

3. Organizační struktura

Orgány obce Vysočany jsou:

Orgány zastupitelstva obce jsou:

Orgány rady obce jsou:

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta, účetní, matrikář.

V čele obecního úřadu je starosta.

Obecní úřad:
a) v oblasti samostatné působnosti:
- plní úkoly, které mu uložila rada obce nebo zastupitelstvo obce,
- pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti.
b) v oblasti přenesené působnosti:
- vykonává státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti zastupitelstva obce, rady obce a zvláštních orgánů obce případně komisí.
- rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Ve věcech přenesené působnosti je obecní úřad podřízen pověřenému úřadu, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Organizační struktura Obecního úřadu Vysočany:

4. Kontaktní spojení:

Adresa povinného subjektu:
Obec Vysočany, Vysočany 130, 679 13 Sloup

telefon: 516 435 350
mobil - starosta: 734 768 731

mobil - místostarostka: 605 852 231

ID datové schránky: dkaa2zc
e-mail: obecniurad@vysocany.com

el. podatelna: podatelna@vysocany.com

číslo účtu: 3626631/0100

Oficiální web: www.vysocany.com
Elektronická úřední deska: www.vysocany.com/uredni-deska

Úřední hodiny:
Pondělí: 8.00 - 17.00 hod., místostarostka 17.00 - 19.00 hod., matrika: 18.00 - 19.00 hod.
Středa:  8.00 - 17.00 hod.

V ostatní dny dle dohody.

Pověřenec GDPR:
DSO Tišnovsko
Radniční 14
666 01 Tišnov
e-mail: gdpr@dsotisnovsko.cz

Kontaktní osoba: Ing. David Lacina, tel.: 605 851 345

5. Případné platby můžete poukázat:

 • č. ú. 3626631/0100, Komerční banka, a.s., expozitura Blansko
 • Hotovostní platbou na OÚ

6. IČO:

00281301

7. DIČ:

Obec Vysočany není plátcem daně z přidané hodnoty.

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce

Veškeré dokumenty k rozpočtu obce jsou k nahlédnutí na obecním úřadě nebo je možné stáhnout rozpočty ZDE

9. Žádosti a informace

Požadované informace lze na obecním úřadě získat na základě ústní nebo písemné žádosti nebo prostřednictvím telekomunikačních zařízení (např. prostřednictvím sítě Internet). Pro informování veřejnosti je na OÚ k nahlédnutí seznam právních předpisů a dalších důležitých informací pro veřejnost. Zaměstnanci OÚ jsou povinni tyto předpisy a dokumenty na požádání poskytnout k nahlédnutí.

Jedná se především o tyto právní předpisy a informace:
- platné vnitřní předpisy
- platné vyhlášky
- základní obecně používané právní předpisy

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a podání jsou přijímány na obecním úřadě v úředních hodinách. V případě písemné žádosti nebo dalších podání (včetně žádostí a podání podaných elektronickou poštou nebo faxem), musí obsahovat minimálně tyto náležitosti :
- komu je žádost podána
- co je konkrétně požadováno
- kdo žádost podává

Na podatelně Obce Vysočany jsou přijímána osobní a poštovní listovní podání. V případě, že doručený dokument v listinné podobě je neúplný nebo nečitelný (poškozený) a je možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude stanoven další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu odstranit nebo není-li možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, poškozený dokument podatelna Obce Vysočany dále nezpracovává.

Podatelna přijímá dále dokumenty a písemnosti v digitální podobě ve formátech:

 • RTF - Rich Text Format
 • HTML - HyperText Markup Language
 • PDF, PDF/A - Portable Document Format (Adobe Acrobat File)
 • TXT - prostý text
 • DOC, DOCX - dokument aplikace MS WORD
 • XLS, XLSX - sešit aplikace MS EXCEL
 • PPT, PPTX - sešit aplikace MS POWERPOINT
 • XML - strukturovaný formát

JPG, JPEG, PNG, TIFF - formát obrázků

Postup v případě zjištění závad u přijatého podání v digitální podobě

Pokud datovou zprávu nebo  datový formát nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (např. je nečitelná), který Obec Vysočany nepřijímá, nebo počítačový program, který by mohl způsobit  škodu na informačním systému, nebo trpí-li jinými vadami, bude odesílatel pokud je znám vyzván k jejich odstranění, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta.

Není-li podatelna Obce Vysočany schopna určit odesílatele nebo nepodaří-li se Obci Vysočany ve spolupráci s odesílatelem vadu doručeného dokumentu odstranit, podatelna Obce Vysočany nadále takový dokument nezpracovává.

11. Opravné prostředky

V případech, kdy Obecní úřad Vysočany vede správní řízení podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je odvolacím orgánem proti prvoinstančnímu rozhodnutí Obecního úřadu Vysočany Krajský úřad Jihomoravského kraje. Odvolání proti rozhodnutí může podat účastník řízení zpravidla do 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím Obecního úřadu Vysočany.

12. Formuláře

Jednotlivé potřebné formuláře mohou zájemci získat osobně na OÚ a nebo stáhnout ZDE

13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací

Informace a návod na řešení nejrůznějších životních situací získají zájemci osobně od pracovníků OÚ, nebo ZDE a nebo ZDE je návod jak postupovat např. při pořízení občanského průkazu.

14. Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanoví právo žádat informace a povinnost poskytnout informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

Povinný subjekt jedná a rozhoduje zejména podle těchto předpisů:

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava české republiky
 • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů
 • Jednací řád Zastupitelstva obce Vysočany
 • Obecně závazné vyhlášky

Tento výčet právních předpisů není úplný. Tyto a další právní předpisy jsou k dispozici na obecním úřadu, kde jsou v úřední dny k nahlédnutí.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace jsou poskytovány zdarma.

Jestliže je požadován úkon podléhající správnímu poplatku, účtuje se správní poplatek podle příslušné položky zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění:
poplatek za úřední ověření podpisu 30,- Kč
poplatek za úřední ověření listiny 30,- Kč/1 stránka

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Obecní úřad Vysočany jako povinný subjekt podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující informace, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací. V souladu se zákonem poskytuje OÚ žadatelům informace na základě jejich žádostí.

Výroční zpráva za rok 2020

Přehled o vyřizovaných žádostech:

 • počet podaných žádostí o informaci: 0
 • počet vyřízených žádostí o informaci:0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu, jímž je přezkoumáváno rozhodnutí v oblasti poskytování informací: 0
 • výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona: 0

Další informace vztahující se k uplatňování zákona viz níže:

V roce 2020 podáno a zaevidováno 0 písemných žádostí o poskytnutí informace dle výše citovaného zákona. V průběhu celého roku 2020 byly informace zveřejňovány následujícím způsobem:

 • na úřední desce obecního úřadu - záměry o pronájmu, prodeji pozemků ve vlastnictví obce, usnesení zastupitelstva obce, vyhlášky, rozpočet obce, veřejná zasedání zastupitelstva atd.
 • hlášení v místním rozhlase - informace
 • v písemných informacích obecního úřadu (Zpravodaj obce Vysočany 2x ročně) - doručeno do každé domácnosti
 • dálkovým přístupem na internetové stránky www.vysocany.com

Bc. Josef Ovad, v.r., starosta obce

Výroční zpráva za rok 2019

Přehled o vyřizovaných žádostech:

 • počet podaných žádostí o informaci: 1
 • počet vyřízených žádostí o informaci:1
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu, jímž je přezkoumáváno rozhodnutí v oblasti poskytování informací: 0
 • výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona: 0

Další informace vztahující se k uplatňování zákona viz níže:

V roce 2019 podána a zaevidována 1 písemná žádost o poskytnutí informace dle výše citovaného zákona. V průběhu celého roku 2019 byly informace zveřejňovány následujícím způsobem:

 • na úřední desce obecního úřadu - záměry o pronájmu, prodeji pozemků ve vlastnictví obce, usnesení zastupitelstva obce, vyhlášky, rozpočet obce, veřejná zasedání zastupitelstva atd.
 • hlášení v místním rozhlase - informace
 • v písemných informacích obecního úřadu (Zpravodaj obce Vysočany 2x ročně) - doručeno do každé domácnosti
 • dálkovým přístupem na internetové stránky www.vysocany.com

Bc. Josef Ovad, v.r., starosta obce

Výroční zpráva za rok 2018

Přehled o vyřizovaných žádostech:

 • počet podaných žádostí o informaci: 0
 • počet vyřízených žádostí o informaci: 0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu, jímž je přezkoumáváno rozhodnutí v oblasti poskytování informací: 0
 • výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona: 0

Další informace vztahující se k uplatňování zákona viz níže:

V roce 2018 podáno a zaevidováno 0 písemných žádostí o poskytnutí informace dle výše citovaného zákona. V průběhu celého roku 2018 byly informace zveřejňovány následujícím způsobem:

 • na úřední desce obecního úřadu - záměry o pronájmu, prodeji pozemků ve vlastnictví obce, usnesení zastupitelstva obce, vyhlášky, rozpočet obce, veřejná zasedání zastupitelstva atd.
 • hlášení v místním rozhlase - informace
 • v písemných informacích obecního úřadu (Zpravodaj obce Vysočany 2x ročně) - doručeno do každé domácnosti
 • dálkovým přístupem na internetové stránky www.vysocany.com

Bc. Josef Ovad, v.r., starosta obce

Výroční zpráva za rok 2017

Přehled o vyřizovaných žádostech:

 • počet podaných žádostí o informaci: 7
 • počet vyřízených žádostí o informaci: 7
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu, jímž je přezkoumáváno rozhodnutí v oblasti poskytování informací: 0
 • výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona: 0

Další informace vztahující se k uplatňování zákona viz níže:

V roce 2017 podáno a zaevidováno 7 písemných žádostí o poskytnutí informace dle výše citovaného zákona. V průběhu celého roku 2017 byly informace zveřejňovány následujícím způsobem:

 • na úřední desce obecního úřadu - záměry o pronájmu, prodeji pozemků ve vlastnictví obce, usnesení zastupitelstva obce, vyhlášky, rozpočet obce, veřejná zasedání zastupitelstva atd.
 • hlášení v místním rozhlase - informace
 • v písemných informacích obecního úřadu (Zpravodaj obce Vysočany 2x ročně) - doručeno do každé domácnosti
 • dálkovým přístupem na internetové stránky www.vysocany.com

Bc. Josef Ovad, v.r., starosta obce

Výroční zpráva za rok 2016

Přehled o vyřizovaných žádostech:

 • počet podaných žádostí o informaci: 2
 • počet vyřízených žádostí o informaci: 2
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu, jímž je přezkoumáváno rozhodnutí v oblasti poskytování informací: 0
 • výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona: 0

Další informace vztahující se k uplatňování zákona viz níže:

V roce 2016 podány a zaevidovány 2 písemná žádost o poskytnutí informace dle výše citovaného zákona. V průběhu celého roku 2016 byly informace zveřejňovány následujícím způsobem:

 • na úřední desce obecního úřadu - záměry o pronájmu, prodeji pozemků ve vlastnictví obce, usnesení zastupitelstva obce, vyhlášky, rozpočet obce, veřejná zasedání zastupitelstva atd.
 • hlášení v místním rozhlase - informace
 • v písemných informacích obecního úřadu (Zpravodaj obce Vysočany 2x ročně) - doručeno do každé domácnosti
 • dálkovým přístupem na internetové stránky www.vysocany.com

Bc. Josef Ovad, v.r., starosta obce

Výroční zpráva za rok 2015

Obecní úřad Vysočany jako povinný subjekt podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením §18 zákona předkládá ke zveřejnění následující informace, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2015. V souladu se zákonem poskytuje OÚ žadatelům informace na základě jejich žádostí.

Přehled o vyřizovaných žádostech:

 • počet podaných žádostí o informaci: 1
 • počet vyřízených žádostí o informaci: 1
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu, jímž je přezkoumáváno rozhodnutí v oblasti poskytování informací: 0
 • výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona: 0

Další informace vztahující se k uplatňování zákona viz níže:

V roce 2015 podány a zaevidovány 1 písemná žádost o poskytnutí informace dle výše citovaného zákona. V průběhu celého roku 2015 byly informace zveřejňovány následujícím způsobem:

 • na úřední desce obecního úřadu - záměry o pronájmu, prodeji pozemků ve vlastnictví obce, usnesení zastupitelstva obce, vyhlášky, rozpočet obce, veřejná zasedání zastupitelstva atd.
 • hlášení v místním rozhlase - informace
 • v písemných informacích obecního úřadu (Zpravodaj obce Vysočany 2x ročně) - doručeno do každé domácnosti
 • dálkovým přístupem na internetové stránky www.vysocany.com

Bc. Josef Ovad, v.r., starosta obce

17. Seznam organizací

Základní škola Vysočany, okres Blansko, Vysočany 42, 679 13 Sloup v Moravském krasu, IČ 62073435, zs@vysocany.com, právní forma - příspěvková organizace, tel.č. 516 435 691, ředitelka - Mgr. Jana Sehnalová

Mateřská škola Vysočany, okres Blansko, příspěvková organizace, Vysočany 172, 679 13 Sloup v Moravském krasu, IČ 70984450, právní forma - příspěvková organizace, tel.č. 516 435 685, ms@vysocany.com, ředitelka - Blanka Hejčová